Användarvillkor för Boktipset

uppdaterat 1 Jan 2020

 

Villkor mellan Boktipset och den fysiska person (nedan kallad medlem) som registrerar medlemskap i Boktipset och dess webbplats och applikation:

 

Allmänt
Dessa villkor gäller för utnyttjande av tjänster och information som blir tillgängliga genom medlemskap i Boktipset och dess webbplats.
Boktipset är en webbplats som innehåller tjänster och information för besökare och medlemmar. En del av tjänsterna och informationen är tillgängliga för alla besökare men vissa tjänster såsom betygssättning, personligt uträknade betyg, bokhylla, recensioner, kommentarer m.fl. samt information (nedan gemensamt benämnda "Tjänster") kan endast tillgodogöras eller nyttjas med ett medlemskap. De här villkoren gäller för medlemskap i Boktipset.

 

Medlemskap

1. Den som vill bli medlem skall registrera sitt namn, födelsedatum, e-post samt övriga uppgifter som Boktipset efterfrågar. Genom registreringen blir denne medlem i Boktipset. Genom registreringen godkänner Medlemmen villkoren. Observera att villkoren kan komma att ändras och nya läggas till, du bör därför läsa igenom villkoren med jämna mellanrum.

 

1.1 Medlemmen lämnar genom registreringen sitt samtycke till att Boktipset med automatisk databehandling handhar personuppgifter om Medlemmen Dels de uppgifter som lämnats i samband med registreringen men också uppgifter som Medlemmen valt att registrera/publicera inom ramen av Tjänsten.

 

Såväl person-, som adressuppgifter handhas under tystnadsplikt och säljs inte till tredje part. Samtycket kan närhelst Medlemmen önskar återkallas genom att Medlemmen avslutar sitt användarkonto via självbetjäning eller genom att kontakta Boktipset (info@boktipset.se).

 

 I sådana fall raderas all behandlad information om Medlemmen samt Tjänster som Medlemmen publicerat eller valt att göra tillgängliga, dock inte information som publicerats genom dialogtjänster såsom kommentarer. Dessa uppgifter kan anmälas för radering separat och behandlas då under varje Tjänsts ytterligare regler eller villkor. Statistiska spår som Medlemmen lämnat, t.ex. på andra medlemmars besökslistor, sökresultat raderas inte.

 

1.2 Medlemmen har rätt att (högst 1 gång per år), begära (skriftligen och undertecknad) att få ta del av vilka uppgifter som behandlas och rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt felaktiga eller ändrade uppgifter. Vidare kan Medlemmen (skriftligen eller genom sina medlemsinställningar) motsätta sig behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål, uppgifterna spärras då från sådan användning.

 

1.3 Genom att bli medlem ger medlemmen Boktipset rätt att utan ersättning återpublicera medlemmens öppet publicerade texter och bilder i andra medier. Tillexempel kan dina recensioner och betyg kan komma att visas på Adlibris.com.

 

Medlemmens ansvar och skyldigheter

2. Många av Tjänsterna som medlemskapet ger tillgång till har ytterligare villkor eller regler som Medlemmen måste tillgodogöra sig innan Tjänsten nyttjas. När dessa Tjänster nyttjas godkänner Medlemmen ytterligare villkor eller regler som tillämpas för Tjänsten.

 

2.1 Medlemmen ansvarar för att inte utnyttja Tjänsterna i syfte att sprida data eller information, ej heller länkar till andra webbsidor som;
- är olagliga i Sverige
- är i strid med Tjänstens ytterligare villkor eller regler
- kan anses stötande eller på annat sätt olämpligt
- kan anses göra intrång i tredje parts rättigheter
- har kommersiella intressen (gäller ej oberoende tips)

 

2.3 Vidare ansvarar Medlemmen för att inte bereda sig obehörig åtkomst i Tjänsterna eller att information obehörigen används, förstörs elle r förvanskas. Medlemmen är skyldig att anmäla andra medlemmars missbruk eller överträdelser av tillämpliga villkor eller regler via varje Tjänsts anmälningsfunktion.

 

2.4 Inloggningsuppgifter för medlemskapet måste skyddas så att inte tredje part får tillgång till uppgifterna, Medlemmen förbinder sig därför att skydda dessa uppgifter och behandla uppgifterna som en personlig värdehandling.

 

Boktipsets ansvar och begränsningar

3. Boktipset ansvarar för att hålla Tjänsterna i drift 24 timmar om dygnet. Avbrott kan emellertid förekomma p.g.a. fel, service eller uppgradering. Vissa nya Tjänster som görs tillgängliga för test, kontroll eller undersökning kan utan varsel stängas av som t.ex. när nya funktioner testas.

 

3.1 Vid frågor eller problem avseende medlemskapet skall Boktipset i skälig omfattning bistå Medlemmen genom support på e-post info@boktipset.se.

 

3.2 Boktipset kan inte garantera innehållet eller ta ansvar för informationen som finns tillgänglig genom Tjänsterna, dock gör Boktipset sitt bästa för att upprätthålla Tjänsterna på bästa sätt. Boktipset tar vidare inget ansvar för Medlemmens eller andras användande av Tjänsterna eller för information eller data som Medlemmen eller andra registrerar, publicerar, kopierar, mottar, skickar eller gör tillgänglig på annat sätt.

 

3.3 Boktipset ser till att på bästa sätt upprätthålla, drifta och säkerställa Tjänsterna men tar inget ansvar för förlust eller förvanskning av det data eller information som förmedlas via Tjänsterna. Boktipset kan ej hållas ansvarig för obehörigt eller behörigt intrång, förstörelse eller förvanskning av information eller resurser i Medlemmens, Boktipsets eller andras Tjänster.

 

3.4 För att upprätthålla Tjänsterna och kontrollera att Medlemmen följer sina åtaganden enligt dessa villkor, äger Boktipset rätt men har ej skyldighet att granska information och data som Medlemmen kommu nicerar eller publicerar via Tjänsterna. Utan varsel äger Boktipset rätt att helt eller delvis avlägsna information eller data vars innehåll enligt Boktipsets bedömning står i strid med dessa villkor eller kritik mot Boktipset.

 

Giltighetstid och uppsägning

4 Medlemskapet gäller tillsvidare. Uppsägning kan omedelbart göras genom medlemsinställningarna på webbplatsen eller genom att kontakta supporten via e-post info@boktipset.se varvid medlemsuppgifterna raderas på samma sätt som under punkt 1.1.

 

4.1 I det fall Medlemmen missbrukar Tjänsten på sådant sätt att det anses strida mot punkt 2-2.4 eller i övrigt inte fullgör sina åtaganden gentemot Boktipset äger Boktipset rätt att med omedelbar verkan helt eller delvis begränsa Medlemmens nyttjande av Tjänsterna samt säga upp medlemskapet till omedelbart upphörande varvid medlemsuppgifterna raderas på samma sätt som under punkt 1.1. Boktipset äger rätt om skäligt att yrka på skadestånd pga Medlemmens missbruk eller Medlemmens agerande i strid med dessa medlemsvillkor.

 

4.2 Om Medlemmen uppger felaktig kontaktinformation eller inte använder Tjänsterna under en längre period (12 månader) äger Boktipset rätt att upphöra medlemskapet utan föregående meddelande varvid medlemsuppgifterna raderas på samma sätt som under punkt 1.1.

 

Överlåtelse

5. Eftersom medlemskapet är personligt kan Medlemmen inte överlåta det till tredje part. Boktipset äger rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter avseende Tjänster till tredje part.

 

Personuppgifter

Boktipset är en del av Adlibrisgruppen. Dina personuppgifter är viktiga för oss och vi skyddar dem i enlighet med GDPR. Som användare hos Boktipset kan du läsa en mer utförlig beskrivning av hantering av personuppgifter i Adlibrisgruppens personuppgiftspolicy som du hittar här.